กฎหมายทั่วไป
พรบ.อบจ.2540
พรบ.อบต.2537
พรบ.เมืองพัทยา 2542
พรบ.การกระจายอำนาจ 2542
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
พรบ.สภาองค์กรชุมชน 2551
กฎหมาย ระเบียบ คลังท้องถิ่น
ระเบียบการเงิน 2541
ระเบียบวิธีงบประมาณ 2541
ระเบียบว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 2544
พรบ.บำเหน็จบำนาญ 2500 พรบ.จัดสรร VAT ให้ อปท.2534
พรบ.รถยนต์ 2522
พรบ.อากรรังนกอีแอ่น 2540 พรบ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ 2503 พรฎ.ค่าเช่าบ้าน 2547 พรบ.กำหนดราคาปานกลางที่ดินฯ 2529
ระเบียบพัสดุ 2548
พรบ.จัดสรรภาษีสุรา 2527 พรบ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต 2527 พรบ.รายได้เทศบาล 2497  
การวางแผน
ระเบียบการวางแผนของท้องถิ่น 2548
       
การบริหารงานบุคคล
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลของอปท.2542
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ การกำหนดคุณวุฒิทางสังคมศาสตร์
หลักการและสาระสำคัญของ พรบ.ฯ2542
แนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังกรณียุบอบต.มารวมเทศบาล มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ
มาตรการเปลี่ยนอาชีพพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ  
กฎหมายด้านการโยธา
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522
   
     
กฎหมายด้านการสาธารณสุข
พรบ.รักษาความสะอาดฯ 2535
พรบ.ว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 2546  
     
บริหารงานทั่วไป
คุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี
ข้อบังคับการประชุมสภาฯ2547
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเตรียมเลือกตั้ง
พรบ.เครื่องแบบ จนท.ส่วนท้องถิ่น 2509
พรฎ.เงินช่วยเหลือผู้ออกจากราชการจากมาตรการฯ 25548
 
คู่มือการรับสมัครเลือกตั้งนายก,สท.
พรบ.การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน สท.และผู้บริหารท้องถิ่น 2542  
คู่มือการบริหารจัดการเลือกตั้ง
พรบ.การเข้าชื่อเพื่อยื่นญัตติข้อบัญญัติท้องถิ่น 2542  
พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมฯ2550
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น2546_ฉบับที่ 2  
หลักเกณฑ์การเก็บข้อมูลทางจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 2550
 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546