หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
เมืองนครไทยได้รับการยกฐานะเป็นสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พุทธศักราช 2499 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีหมู่บ้านในพื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน ต่อมาในปีพุทธศักราช 2547 องค์การบริหารส่วนตำบลนครไทยได้ยุบรวมกับเทศบาล ทำให้มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 3 หมู่บ้าน รวมเป็น 13 หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,000 ไร่
 
 
เทศบาลตำบลนครไทย ตั้งอยู่เลขที่ 411 หมู่ที่ 3 ถนนย่าเสือง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตำบลนครไทยตั้งอยู่ ห่างจากอำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 97 กิโลเมตร เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 12 จากพิษณุโลกถึงกิโลเมตรที่ 68 อันเป็นจุดเริ่มต้นของทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2013 (ตอนบ้านแยง - ด่านซ้าย) ระยะทาง 29 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอนครไทย ซึ่งอยู่จุดกึ่งกลางของเขตเทศบาลตำบลนครไทย
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,255 คน แยกเป็น

ชาย 4,456คน คิดเป็นร้อยละ 48.15

หญิง 4,799 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,059 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 192.81 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาบัว
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองกะท้าว  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเนินเพิ่ม
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านพร้าว  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652