หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ปี 2547 องค์การบริหารส่วนตำบลนครไทยซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดกับเขตเทศบาลฯ ด้านทิศเหนือ ได้ถูกยุบรวมกับเทศบาลตำบลนครไทย และได้ย้ายสำนักงานจากบริเวณที่ว่าการอำเภอนครไทยมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน เลขที่ 411 ในพื้นที่หมู่ 3 ทำให้มีพื้นที่เขตเทศบาลฯ เพิ่มขึ้นเป็น 48 ตร.กม. ทิศเหนือจึงเป็นเขตภูเขาสูงและที่ราบสลับภูเขา ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือ “เขาช้างล้วง” นครไทยจึงมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากเทศบาลส่วนใหญ่ที่ก่อตั้งก่อน พ.ศ.2542 ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเขตชุมชนเมือง แต่เขตชุมชนเมือง ของนครไทยกลับมีสองลักษณะคือ มีเขตชุมชนเมืองหนาแน่น และเขตป่าเขา
 
 
พ.ศ.2499 จัดตั้งสุขาภิบาลตำบลนครไทยขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล รายละเอียดของเขตสุขาภิบาลอยู่ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอน 33 หน้า 1087 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2522 วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ในระยะแรกของการก่อตั้งเป็นเทศบาล สำนักงานเทศบาลอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอนครไทย
 
 
เทศบาลตำบลนครไทย ตั้งอยู่เลขที่ 411 หมู่ที่ 3 ถนนย่าเสือง ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตำบลนครไทยตั้งอยู่ ห่างจากอำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 97 กิโลเมตร เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 12 จากพิษณุโลกถึงกิโลเมตรที่ 68 อันเป็นจุดเริ่มต้นของทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2013 (ตอนบ้านแยง - ด่านซ้าย) ระยะทาง 29 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอนครไทย ซึ่งอยู่จุดกึ่งกลางของเขตเทศบาลตำบลนครไทย พื้นที่ 48 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,422 คน แยกเป็น

ชาย 4,548คน คิดเป็นร้อยละ 48.27

หญิง 4,874 คน คิดเป็นร้อยละ 51.73
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,068 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 196.29 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาบัว
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองกะท้าว  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเนินเพิ่ม
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านพร้าว  
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988