หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบที่ดินสาธารณประโยชน์ ดงยาง หมู่ที่ 9 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบัณฑิต มายอด หมู่ที่ 10 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณถนนหน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านน้ำพาย หมู่ที่ 8 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลนครไทย โดยวิธีคัดเลือก [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ (งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน (โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคความชำนาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนครไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างพิมพ์ปฏิทินปีใหม่ ๒๕๖๕ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเย็บหรือเข้าปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหนองทองถึงนานายปิน อ่อนศรี (ร้องแก่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [ 17 ธ.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายกล่ำ ร่อนในเมือง ถึงไร่นางเภา สุขมามอญ หมู่ที่ 9 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [ 17 ธ.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเนินพยอม ถึงแม่น้ำแควน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [ 17 ธ.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตผสมหินใหญ่คลองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [ 17 ธ.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางตั้งแต่สามแยกถนนบ้านนายสุวรรณ เพชรบูรณ์ หมู่ที่ 2 ถึงที่ดินเทศบาล (บริเวณที่คัดแยกขยะ) (ช่วงที่ 2) [ 17 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กบริเวณหลังห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652