หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เตาเผาขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๘๕๐๖ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทยสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]จ้างตัดเสื้อกีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทยสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมารถโดยสาร รับ-ส่ง ผู้ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากหัวสะพานคลองจิกถึงวัดป่าวิโมกข์ หมู่ที่ 3,7 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณเชื่อมต่อกับหมู่ที่ 2 ถึงถนนสายบ้านนางกมลมาศ มีสุขโข หมู่ที่ 4 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงแผ่น 1248 ช่วงบ้านน้ำพาย หมู่ที่ 8 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ถึงบ้านร้องกอง หมู่ที่ 11 ตำบลนาบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองทอง หมู่ที่ 4 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงอาคารห้องน้ำบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หมู่ที่ 7 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2563 ]จ้างทำกระเป๋าผ้าดิบสีขาวพร้อมหูหิ้ว (โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988