หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
   
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์อ่านบัตรแบ [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนัก [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (สำ [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13822-13825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3224  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว3206 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท.]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว3220  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3219  [ 14 ส.ค. 2562 ]
รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ค้างชำระ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3202 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
สัญญาเช่า กค. มท 0803.3/ว3221  [ 14 ส.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562 ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน กสธ. มท 0819.3/ว3189  [ 13 ส.ค. 2562 ]
การศึกษาท้องถิ่นไทย : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ส.ค. 2562 ]


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการฝึกซ้อมแผนออกช่วยเหลือคนตกน้ำภายในเขตเทศบาลฯ [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 


เทศบาลตำบลนครไทยจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ป [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชน [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 18 


เทศบาลตำบลนครไทยร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนหมายเลข 2013 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 17 


เทศบาลตำบลนครไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระน [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 14 


เทศบาลตำบลนครไทยร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
 
 
   
 
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4896 ลว 7 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 137 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 169 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4727 ลว 31 ก.ค. 62 [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 482 
การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว5111 ลว 16 ส.ค. 62 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ำ.ศ. 2563 ฯ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
แจ้งเวี่ยนกฎหมายลำดับรองที่ออกจฃตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
ขอให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ผ่านการพิจารณาของสภา [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5090 ลว 15 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว 5014 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนตำบล ที่ พล 0023.3/ว 5035 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ พล 0023.3/ว 5021 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจฯ ที่ พล 0023.3/ว 5022 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ขอให้เผยแพร่และให้ความรู้จากเกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคลัองกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ พล 0023.3/ว 5082 ลว 15 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
แจ้ง จะดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ที่ พล 0023.2/ว 626 ลว. 15 สิงหาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
กาจัดทำคำขอ งปม. ปี 2564 สำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาคาร ศพด. ก่อสร้างอาคารเรียนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 622 ลว 14 ส.ค. 62 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ ฯ DLTV ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 623 ลว 14 ส.ค. 62 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงประมาณประจำปี งมป 63 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 621 ลว 14 ส.ค. 62 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5 / ว 619 ลว 14 ส.ค. 62 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก โครงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 

กลุ่มอาชีพหัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน

อุทยานเขาช้างล้วง  
 
   
 
เทศบาลต.นครไทยมีตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ไหมคะ (4 มิ.ย. 2562)    อ่าน 228  ตอบ 2  
แจ้งเหตุเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ (21 พ.ค. 2561)    อ่าน 1018  ตอบ 1  
รับทำป้ายเทศบาลทุกชนิดครับ 086-6431166 (1 มี.ค. 2561)    อ่าน 449  ตอบ 0  
อยากให้เปิดกรอบตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าครับ (30 ม.ค. 2561)    อ่าน 487  ตอบ 0  
 
อบต.ศรีภิรมย์ เลขเด็ด ฮานอยปู่คัมภ์ งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม เลขเด็ด สูตรหวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า เลขเด็ด ใบชมพูพารวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.พันชาลี เลขเด็ด หลวงพ่อ งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.สวนเมี่ยง เลขเด็ด หวยกระดาษขาว งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.มะขามสูง เลขเด็ด หวยกระดาษขาว งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ศรีภิรมย์ เลขเด็ด แอบดัง งวด 16 สิงหาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม เลขเด็ด หวยกระดาษชุด9 งวด 16 สิงหาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.พันชาลี เลขเด็ด แฟหวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 53  ตอบ 2
อบต.นครชุม เลขเด็ด แรงจริงล่าง งวด 16 สิงหาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ต้องการโอนย้าย (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 503  ตอบ 7
อบต.บ้านป่า เลขเด็ด ปู่ศรีสุทโท งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.พันชาลี เลขเด็ด ไก่งาม งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.สวนเมี่ยง เลขเด็ด ท่านรวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.มะขามสูง เลขเด็ด อ.ธนากร งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.นครชุม เลขเด็ด ใบส้ม งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.พันชาลี เลขเด็ด ท้าวโคตรตะบอง งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนย้าย เจ้าพนักงานสาธารณสุขบ้างค่ะ (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 80  ตอบ 4
อบต.ศรีภิรมย์ เลขเด็ด เลขด่วน งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
 
     
 


ซื้อวัสดุโครงการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสม [ 8 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสุรินทร์ ผันผ่อน [ 2 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองวิชาการแ [ 1 ส.ค. 2562 ]

 
 

 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นครไทย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player