ช่องทางการติดต่อ
สอบถามและขอรับบริการ
จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
   
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
รายงานการพยากรอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 23 - 29 กันยายน 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลนครไทย ประจำปี 2566-2568 [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิ [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ (กองคลั [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุง [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
 
 
 
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6265 ลว 23 ก.ย. 65 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
การบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้สูงอายุที่ได้คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 578 ลว 23 ก.ย. 65 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
แจ้ง อ.เมือง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ อบต.บึงพระ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/16585 ลว 22 ก.ย. 65 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6228 ลว 22 ก.ย. 65 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19 ที่ พล 0023.3/ว 6229 ลว 22 ก.ย. 65 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
โครงการอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ที่ พล 0023.3/ว 6238 ลว 22 ก.ย. 65 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6218 ลว 22 ก.ย. 65 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซอมแซมถนนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6230 ลว 22 ก.ย. 65 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
แจ้งข้อหารือการจ้างครุชาวต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ พล 0023.5/575 ลว.22 ก.ย.65 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6213 ลว 22 ก.ย.65 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลางฯ (เพิ่มประสิทธืภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ว ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/16567 ลว. 22 ก.ย.65 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 574 ลว 22 ก.ย. 65 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการตัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6216 ลว. 22 ก.ย. 65 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท.จากสำนักงานที่ดิน เดือน ส.ค.65 ที่ พล 0023.5/ว 573 ลว.21 ก.ย. 2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 119 
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอย พิษณุโลกจังหวัดสะอาด ประจำปี งปม. 2565 ภายใต้โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ปี 2565 ระดับประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6201 ลว 21 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 60 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เดือน ก.ค. 65 ที่ พล 0023.5/ว 6193 ลว. 21 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 93 
การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.3/ว 6161 ลว 20 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 93 
แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ พล 0023.3/ว 6195 ลว 21 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 6160 ลว 20 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ า ฯ ที่ พล 0023.3/ว 6159 ลว 20 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติก หมู่ที่ 1 ตำบลนครไทย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านองค์กรชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโภชนาการและอาหาร
 
     

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลนครไทย ประจำปี 2566-2568  

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลนครไทย ประจำปี 2563-2565  
 
   
 
อยากขอข้อมูลเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวในตำบลนครไทย (25 ส.ค. 2565)    อ่าน 227  ตอบ 3  
ร้องเรียนทางเท้าและสอบถาม (30 มี.ค. 2565)    อ่าน 99  ตอบ 1  
ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับทางเท้าครับ (26 มี.ค. 2565)    อ่าน 99  ตอบ 2  
สถานการณ์โควิดของเทศบาล (11 ก.พ. 2565)    อ่าน 101  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์รับโอน (26 ม.ค. 2564)    อ่าน 205  ตอบ 0  
 
 
     
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธี [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (กองสาธาร [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โด [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภู [ 21 ก.ย. 2565 ]

 
 

 
 
  ท่านมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านใดมากที่สุด
  ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการพัฒนาชุมชน
  ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ด้านงานทะเบียนราษฎร
 
 
 
Line ทต.นครไทย
เว็บไซต์ ทต.นครไทย
Facebook ทต.นครไทย
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652