หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
154. การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ หรือประกาศ
  3. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือประกาศ
  4. ภาพถ่าย
  หน่วยที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  หน่วยย่อยที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
155. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่
  1. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ/ จังหวัด สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่ ฯลฯ
  2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาพถ่าย วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว ฯลฯ
  3. ภาพถ่ายกิจกรรม
  4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา หรือการฝึกอบรม
  หน่วยที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  หน่วยย่อยที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติ
156. จำนวนกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
  3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
  4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
157. จำนวนกิจกรรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (นอกเหนือจากการให้ความรู้ประชาชน)
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
  3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
  4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
158. การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
  3. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
  4. ถ่ายสำเนาการรายงานผลการดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืขในแหล่งน้ำสาธารณะในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีตัดฐานการประเมินจะต้องมีหนังสือถึงจังหวัดหรืออำเภอให้ตรวจสอบด้วย (หนังสือฉบับจริง)
  หน่วยที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  หน่วยย่อยที่ 2 น้ำเสีย
159. เทศบาลออกเทศบัญญัติควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้ง บ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่ หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
  เทศบัญญัติ ที่ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่ หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
160. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
  1. บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่
  2. แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)
161. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
  3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
  4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
 
<< หน้าแรก...     16      17      18      19     (20)     21      22      23      24   
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652