หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
LPA ปี พ.ศ.2566
34. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างพิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ URL คำอธิบาย
หลักฐานการเบิกจ่าย หรือสรุปรายงานการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไม่รวมเงินกัน)
35. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อ URL คำอธิบาย
1. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651
2. ตรวจสอบในระบบ New GFMIS Thai
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652 เช่น รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสาหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เป็นต้น
36. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ข้อ URL คำอธิบาย
1. รายงานประมาณการรายรับ รายจ่าย จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนูระบบงบประมาณ > อนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
2. รายงานการโอนงบประมาณและการแก้ไข คำชี้แจงงบประมาณจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนูระบบงบประมาณ > รายงานการโอนงบประมาณ > ประจำปี และที่เมนู ระบบงบประมาณ > รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง > รายจ่าย เปรียบเทียบกับเอกสารการอนุมัติการโอนงบประมาณหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
37. การปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2565
ข้อ URL คำอธิบาย
1. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
2. ข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน
หน่วยที่ 4 บำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
38. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครบถ้วนถูกต้องตามอัตราและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ภายในเดือนธันวาคม 2564)
ข้อ URL คำอธิบาย
1. หนังสือตอบรับการรับเงินสมทบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และใบเสร็จรับเงินที่สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้องนำส่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักฐานการรายงานอำเภอ/จังหวัด เพื่อขอโอนเงินเพิ่มจาก ก.บ.ท. ภายในเดือนธันวาคม เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
3. ไม่รวมรายจ่ายบำเหน็จบำนาญที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
39. การทักท้วงด้านการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
1. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี หรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
40. การทักท้วงด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
1. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
41. มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
1. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652