หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดประชุมสภาเทศบาลฯ สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562  
 

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร แก้วมาลัย ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าประชุมสภาเทศบาลฯ สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนครไทย มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน
     สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
     สำหรับญัตติการประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้ เป็นการพิจราณาร่างเทศบัญญัตติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้มายื่นขอแปรญัตติ และเสนอในที่ประชุมต่อไปว่า นายกเทศมนตรีได้จัดทำร่างเทศบัญญัติฯ ไว้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 เป็นไปตามหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปด้วย
ความประหยัด และมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้
อาจจะไม่ครบทุกรายการ แต่เรามีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
     ประธานสภาฯ ได้ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
โดยสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท์
     สำหรับญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล และนายประจวบ คงอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงเหตุผลการขออนุญาตแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562
     ประธานสภาฯ ได้ขอความเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 จำนวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 09.22 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988