หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชน  
 

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครไทย กำหนดจัดประชุมสามัญประจำปีขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนครไทย เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครไทย ตามวาระ และรับสมัครคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครไทยเข้าใหม่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนของเทศบาลฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการประสานกลุ่มต่าง ๆ ภายในจังหวัด รวบรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอ ในการพัฒนาเยาวชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม และเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกัน  ในการแสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมการเชื่อมโยงนี้จะอยู่ในรูปการจัดองค์กรที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ภายใต้ข้อบังคับซึ่งจัดทำด้วยความเห็นชอบของผู้แทนเยาวชนในจังหวัด
          ในการประชุมสามัญครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครไทยเข้าใหม่ เพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
          ประธาน นางสาวเดือนเฉลิม โสตถิถาวร (ปูเป้)
          รองประธาน นางสาวไอยดา ปราณี (ไอซ์)
          รองประธาน เด็กหญิงมนัสนิตย์ นนทโคตร (อีฟ)
          เลขานุการ นางสาววรรณธิดา หวีวงมา (จี้) เด็กหญิงพิชชาพร ช้างบาง (แพรว)
          เหรัญญิก นางสาวบวรลักษณ์ ชูเขียว (มิ้น) เด็กหญิงกรฤษมล คงหนองลาน (ผิง)
          ฝ่ายทะเบียน เด็กหญิงเนตรนุกูล สังข์ศิริ (เมี่ยง) เด็กหญิงนฤมล สีแสง (นาเดียร์)
          ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เด็กหญิงพิมพ์นิภา บัวสิงคำ (เบียร์) เด็กหญิงณัฐธิดา ปานเขียว (เวียร์)
          ฝ่ายสวัสดิการสังคม เด็กหญิงอรนิภา มีควร (แบม) เด็กหญิงนภัสสร ศิริสานต์ (เฟิร์น)
          ฝ่ายการศึกษา เด็กหญิงรินลดา ตันวิไล (อิม) เด็กหญิงเมษญา อินทร์รุ่ง (ใบพริก)
          ฝ่ายการกีฬา เด็กชาย ธัชพล สิ้วอินทร์ (ป้อง) เด็กชายพิชาภพ 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 13.57 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988