หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  
 

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิตรกร แก้วมาลัย ประธานสภาเทศบาลตำบลนครไทย ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม 9 คน  
         เวลา 09.30 น.ประธานสภาเทศบาลได้เปิดการประชุม โดยมีญัติที่สำคัญดังนี้  
         1).เรื่อง ญัตติเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบ/อนุมัติ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยมีมติเห็นชอบ 9 เสียง  
         2).เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้เบิกตัดปี (กันเงิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยมีมติเห็นชอบ 9 เสียง
         3).เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้เบิกตัดปี (กันเงิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยมีมติเห็นชอบ 9 เสียง
         4).เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนครไทยและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนครไทย (กองวิชาการและแผนงาน) ดังนี้
              - คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้แก่ นายจิตรกร แก้วมาลัย ประธานสภาเทศบาลฯ, นายดำรง หมีดง รองประธานสภาเทศบาลฯ และนายทัศนะ คำปั้น สมาชิกสภาเทศบาลฯ
              - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ นางเรณู บัวสิงคำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ, นายสุบิล นนทโคตร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายจักริน มุ่นเชย สมาชิกสภาเทศบาลฯ โดยมีมติเห็นชอบ 9 เสียง
         5).เรื่อง ญัติเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาตำบลนครไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยมีมติเห็นชอบ 9 เสียง  
         6).เรื่อง ญัติเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาตำบลนครไทย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยมีมติเห็นชอบ 9 เสียง    

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2563 เวลา 11.51 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988