หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 


 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566  
 

เทศบาลตำบลนครไทยจัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566
   วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย นายทัศนะ คำปั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลนครไทย เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีนายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนครไทย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครไทย เข้าร่วมครบองค์ประชุม มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ และเรื่องญัตติเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบ/อนุมัติ ดังนี้
   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
   - โดย นายประสิทธิ บุญล้ำ สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 มีมติเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์  
   เรื่อง ญัตติเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบ/อนุมัติ
   1. เรื่อง ญัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล) มีมติเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์
   2. เรื่อง ญัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ธุรการ สำนักปลัดเทศบาล) มีมติเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์  
   3. เรื่อง ญัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล) มีมติเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์
   4. เรื่อง ญัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล) มีมติเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์
   5. เรื่อง ญัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองคลัง) มีมติเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์
   6. เรื่อง ญัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองช่าง) มีมติเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์
   7. เรื่อง ญัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองช่าง) ขอถอนญัติ เนื่องจากโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองร้องคู บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ แสงสีบาง หมู่ที่ 1 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แนบญัตติ ได้ระบุปีงบประมาณที่จะดำเนินการเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ.2569  ซึ่งไม่ตรงกับปีงบประมาณที่จะขอใช้เงินเหลือจ่าย  แต่เนื่องจากสภาพในปัจจุบันของสะพานเดิมเป็นสะพานไม้เกิดการชำรุดเสียหายและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที  กองช่างจึงได้ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลนครไทย โดยแก้ไขปีงบประมาณดำเนินการในแผนพัฒนาฯ จากปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเทศบาลตำบลนครไทย ได้ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาฯ ครั้งที่  5/2566 ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การเสนอญัตติเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่ก่อนวันที่จะประกาศใช้แผนพัฒนา และเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงต้องขอถอนญัตติดังกล่าวจากสภาเทศบาลตำบลนครไทย ในสมัยประชุมครั้งนี้  และจะนำเข้าเสนอสภาพิจารณาอีกครั้งในคราวประชุมครั้งต่อไป การลงมติขอถอนญัติ มีมติเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์
   8. เรื่อง ญัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มีมติเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์  
   9. เรื่อง ญัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) มีมติเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์
   10. เรื่อง ญัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองการศึกษา) มีมติเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์
    และปิดการประชุมสภาเทศบาลฯ เวลา 16.30 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ย. 2566 เวลา 19.38 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652