หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.  นายจิตรกร แก้วมาลัย ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 10 คน    เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563  โดยมีคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล     เข้าร่วมประชุมสำหรับญัติติที่เสนอพิจารณาขอความเห็นชอบ/อนุมัติ
ได้แก่
1.การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(กองวิชาการและแผนงาน)เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม ให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ และที่ประชุมมี
มติเป็นเอกฉันท์ 9 เสียง
2.ญัตติขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนครไทย (กองการศึกษา)
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 9 เสียง เลิกประชุมเวลา 11.08 นาที

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 11.35 น. โดย คุณ ภานุ ออมสิน

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988