หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
เทศบาลตำบลนครไทยจัดประชุมสภาเทศบาลฯ สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562  
 

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร แก้วมาลัย ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าประชุมสภาเทศบาลฯ สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนครไทย มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน
     สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
     สำหรับญัตติการประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้ เป็นการพิจราณาร่างเทศบัญญัตติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้มายื่นขอแปรญัตติ และเสนอในที่ประชุมต่อไปว่า นายกเทศมนตรีได้จัดทำร่างเทศบัญญัติฯ ไว้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 เป็นไปตามหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปด้วย
ความประหยัด และมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้
อาจจะไม่ครบทุกรายการ แต่เรามีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
     ประธานสภาฯ ได้ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
โดยสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท์
     สำหรับญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายเอกชัย โศจิวิศาล นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล และนายประจวบ คงอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงเหตุผลการขออนุญาตแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562
     ประธานสภาฯ ได้ขอความเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 จำนวน 11 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 09.22 น. โดย คุณ ชฎาภรณ์ ภิรมย์

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player