หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
020-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
019-รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ระะยเวลา 6 เดือน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
018-งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)