หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)