หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
การเดินจากจังหวัดพิษณุโลกถึงอำเภอนครไทยทางโดยทางรถยนต์ ได้แก่ เส้นทางหลักคือ ทางหลวงหมายเลข 2013 เป็นถนนลาดยางสภาพดี ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 จากอำเภอเมืองพิษณุโลกไปอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ที่กิโลเมตรที่ 68 จากอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งก็คือตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย เข้าสู่เทศบาลตำบลนครไทยเป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร รวมระยะทาง 97 กิโลเมตร เส้นทางสายรอง ที่สามารถเข้าสู่ ชุมชนเทศบาลตำบลนครไทยได้อีกเส้นทางหนึ่งคือทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1143 จากอำเภอชาติตระการเข้ามา เส้นทางสายรองอีกสายหนึ่งคือทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1248 แยกจากทางหลวงหมายเลข 2013 ไปตำบลนาบัว ตำบลนครชุม และตำบลน้ำกุ่ม เป็นถนนลาดยางสภาพปานกลาง เป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร ตำบลนครชุมและตำบลน้ำกุ่ม อยู่ในร่องเขาที่เข้าออกได้เพียงทางเดียว ส่วนทางเชื่อมติดต่อ ภายในชุมชนโดยส่วนมากเป็นถนนลาด ยางสภาพ ปานกลาง นครไทยมีสถานีรถโดยสารประจำทาง 1 แห่ง เป็นของเอกชน (บ.นครไทยชาติตระการเดินรถ 2514) ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2013 ใกล้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำ จำนวน 1 สาย
 
ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 5 สาย
 
บึง หนองและอื่นๆ จำนวน 13 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
บ่อโยก จำนวน 8 แห่ง
 
บ่อน้ำตื่น จำนวน 4 บ่อ
 
บ่อบาดาล จำนวน 64 บ่อ
 
ฝายกันน้ำ จำนวน 9 ฝาย
 
 
ทรัพยากรน้ำ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ แม่น้ำแควน้อย แหล่งกำเนิดของต้นน้ำเกิดจากลำห้วยหลายสาย ไหลมารวมกันจากทางชายแดนของประเทศลาว
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำจากลำน้ำแควน้อยทำประปาและทำการเกษตร
ทรัพยากรป่าไม้
 
พื้นที่ในเขตเทศบาล ในส่วนที่ไม่ใช่เขตชุมชนหนาแน่น เป็นทุ่งนาสลับภูเขาในด้านทิศเหนือ มีป่าไม้บนภูเขาสูง และพื้นราบเป็นทุ่งนา
แหล่งทรัพยากรป่าไม้ในเทศบาลจึงอยู่ในเขตภูเขาด้านทิศเหนือของเขตเทศบาล
สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
ในเขตเทศบาลฯ ยังขาดสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกมาก การก่อสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เทศบาลฯ ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลสวนสาธารณะบริเวณนี้ ต่อไปก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญแห่งใหม่
 
 
 
รถยนต์ดับเพลิง มี 1 คัน จุน้ำได้ 5,000 ลบ.ม.
 
รถบรรทุกน้ำ มี 3 คัน จุน้ำได้ 10,000, 6,000 และ 5,000 ลบ.ม.
 
รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
 
รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน
 
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ
 
เรือพลาสติก จำนวน 6 ลำ
 
ถังเก็บน้ำถ้วยแชมเปญ ขนาด 20,000 ลิตร
 
ถังเคมีดับเพลิง จำนวน 176 ถัง
 
หัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 24 หัว
 
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง
 
เครื่องสูบน้ำแบบเบนซิน จำนวน 2 เครื่อง
 
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
 
เครื่องตัดถ่าง จำนวน 1 ชุด
 
เครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652