หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
ประกาศคู่มือประชาชน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ งานพัฒนาชุมชน
การลงทะเบียน รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , เบี้ยคนพิการ , เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ , เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายเบื้องต้น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนครไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
กฎกระทรวง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี
กฎกระทรวง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง(ภาษี)
กฎกระทรวง ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น(ภาษี)
กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ(ภาษี)
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652