หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงการคลังพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน(ภาษี)
ประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นมุลค่าฐานภาษี
ประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นมูลนิธิ(ภาษี)
ประกาศมท(การดำเนินการตามพรบภาษีที่ดินฯ)
ประกาศร่วมกรณีมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท(ภาษี)
ประกาศร่วมยกเว้นกรณีบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์เกษตรกรรม(ภาษี)
ประกาศร่วมหลักเกณฑ์เกษตรกรรม(ภาษี)
ประกาศร่วมหลักเกณฑ์ที่อยู่อาศัย(ภาษี)
พ.ร.ฎ.ลดภาษีปี 2563
พ.ร.ฏ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระเบียบมทว่าด้วยการดำเนินการตามพรบ.ภาษีทั่ดินฯ
สรุปสาระสำคัญของร่างกฎหมายลำดับรอง(ภาษี)(14 ก.พ.63)
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและแผนผังขั้นตอนกระบวนการ ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และประชาชนทั่วไป
 
   1     (2)     3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652