หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้ายเบื้องต้น


กฎกระทรวง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี


กฎกระทรวง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง(ภาษี)


กฎกระทรวง ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น(ภาษี)


กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ(ภาษี)


กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562


ประกาศกระทรวงการคลังพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน(ภาษี)


ประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นมุลค่าฐานภาษี


ประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นมูลนิธิ(ภาษี)

  (1)     2      3