หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
เนื่องจากพื้นทีใตำบลนครไทยเป็นที่ลาดเนินเขาสลับกับที่ราบ มีลำน้ำแควน้อยไหลผ่าน ประชากรในตำบลจึงสร้างที่อยู่อาศัยตามสภาพพื้นที่ อยู่อาศัยร่วมกันแบบเป็นกลุ่มเครือญาติ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ นับถือศาสนาพุทธ มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายพึ่งพาอาศัยกัน
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลตำบลนครไทย มีวัด 5 วัด โดยมีฌาปนสถานของชุมชนอยู่ภายในวัดทุกวัด ดังนี้

วัดหน้าพระธาตุ  

วัดกลาง  

วัดนครไทยวราราม  

วัดป่าวิโมกข์  

วัดบ้านหนองลาน  
มีสำนักสงฆ์อีก 2 แห่ง คือ

สำนักสงฆ์บ้านด่าน พื้นที่หมู่ 10

สำนักสงฆ์ชัยภูมิเนินสวรรค์ พื้นที่หมู่ 7
มีโบสถ์คริสต์อีก 1 แห่ง คือ คริสตจักรนครไทย นิกายโปรเตสแตนท์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1
 
 


โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
 
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม  
 
โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง  
 
โรงเรียนนครไทย  
 
โรงเรียนบ้านหนองลาน  
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 แห่ง ประกอบด้วย
 
โรงเรียนศึกษาวิทย์  
 
โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ  
 
โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย  
 
 

มีโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง

     โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย      

มีคลินิกเอกชน จำนวน 5 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
การดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาลทุกปี เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือตนเองและสังคม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกครัวเรือน กองกำกับการตำรวจภูธรนครไทย ตั้งอยู่ในเขตตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชนอำเภอนครไทย และมีป้อมยามตำรวจหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทยอีก 1 แห่ง
 
นครไทยมีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีประเพณีพื้นบ้านที่แตกต่างออกไปจากพิษณุโลกหรืออำเภออื่นๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอนครไทยที่มีมาถึงปัจจุบัน คือ ประเพณีปักธงชัย โดยชาวนครไทยมีความเชื่อว่าอำเภอนครไทยคือ “เมืองบางยาง” ในอดีต ซึ่งพ่อขุนบางกลางท่าวใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลเพื่อขับไล่ขอม ในการต่อสู้ครั้งนั้น พ่อขุนบางกลางท่าวได้รับชัยชนะจากการสู้รบ จึงทรงเอาผ้าคาดเอว ผูกปลายไม้ปักไว้ยอดเขาช้างล้วง เพื่อเป็นอนุสรณ์ในชัยชนะ (ความเชื่อบางกระแสก็เชื่อว่า การปักธงบนยอดเขาเป็นการสื่อสารอีกแบบหนึ่ง) ชาวนครไทย จึงได้ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งชาวนครไทยจะร่วมกันทอผืนธงผ้าฝ้าย และจะนำไปยังเขาช้างล้วงเพื่อปักธงชัย โดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา โดยในการจัดงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น บวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว การจัดขบวนแห่ ขึ้นเขาช้างล้วงไป ปักธง การแสดงแสงเสียง เป็นต้น
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-988