หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
เนื่องจากพื้นที่ในตำบลนครไทยเป็นที่ลาดเนินเขาสลับกับที่ราบ มีลำน้ำแควน้อยไหลผ่าน ประชากรในตำบลจึงสร้างที่อยู่อาศัยตามสภาพพื้นที่ อยู่อาศัยร่วมกันแบบเป็นกลุ่มเครือญาติ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ นับถือศาสนาพุทธ มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายพึ่งพาอาศัยกัน
 
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลตำบลนครไทย มีวัด 7 วัด โดยมีฌาปสถานของชุมชนอยู่ภายในวัดทุกวัด ดังนี้

วัดนครไทยวรารามหรือวัดหัวร้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหัวร้อง ตำบลนครไทย

วัดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนครไทย ตำบลนครไทย

วัดหน้าพระธาตุหรือวัดเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ ตำบลนครไทย

วัดป่าวิโมกข์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคลองจิก ตำบลนครไทย

วัดหนองลาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองลาน ตำบลนครไทย

วัดชัยภูมิเนินสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคลองจิก ตำบลนครไทย

วัดคลองจิก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคลองจิก ตำบลนครไทย
มีสำนักสงฆ์ 1 แห่ง คือ

สำนักสงฆ์บ้านด่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านด่าน ตำบลนครไทย
มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง คือ

คริสตจักรนครไทย นิกายโปรเตสแตนท์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ ตำบลนครไทย
 
 


สถานศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนครไทยมี 7 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 1 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
 
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม  
 
โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง  
 
โรงเรียนนครไทย  
 
โรงเรียนบ้านหนองลาน  
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 แห่ง ประกอบด้วย
 
โรงเรียนศึกษาวิทย์  
 
โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ  
 
โรงเรียนจันทรา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย  
 
 

มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง

มีคลินิกเอกชน จำนวน 7 แห่ง
 
 
การดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาลทุกปี เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือตนเองและสังคม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกครัวเรือน กองกำกับการตำรวจภูธรนครไทย ตั้งอยู่ในเขตตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชนอำเภอนครไทย และมีป้อมยามตำรวจหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทยอีก 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652