หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาล
081-9530653
 


จ่าสิบเอกสุระพงษ์ สนั่นเอื้อ
รองปลัดเทศบาล


นายสยาม บุญต่อ
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนิชาภา ชุ่มมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายดนุพล อุ่นไพร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นายดนุพล อุ่นไพร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางนกเล็ก แตงหมี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวชิระพงศ์ ทองหาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสยาม บุญต่อ
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม