หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 


พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาล
081-9530653
 
 


จ่าเอกถามพัฒน์ นุชท่าโพ
รองปลัดเทศบาล


นายสยาม บุญต่อ
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางนิชาภา ชุ่มมงคล
หัวหนัาสำนักปลัดเทศบาล


นายพีระชัย มงคลวัจน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวฐานิดา เฮียงกัน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายเจตกร เสวิสิทธิ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


จ่าเอกจีรนันท์ ทองน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายกฤษติพงษ์ โกจารย์ศรี
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวชัญณัชชา จันทรัตน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ


นางสิริรัตน์ เพ็ชรพูล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางชนิดาพร โพธิ์ปัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวดวงพร สามัคคี
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวสุประวีณ์ยา ทับทิมจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวนันตพร นวลแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652