หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 


พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาล
081-9530653
 
 


จ่าสิบเอกสุระพงษ์ สนั่นเอื้อ
รองปลัดเทศบาล


นายสยาม บุญต่อ
รองปลัดเทศบาล
 
กองการศึกษา
 


นายดนุพล อุ่นไพร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน


นายชาญณรงค์ จ๊อดดวงจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวณัฏฐนิช แซ่ย่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวอุทุมพร ศตะกูรมะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางคณาวรรณ หมีดง
ครู คศ. 1


นางสาวภานุมาศ สุขรัตนปรีชา
ครู คศ.1


นายนัฏฐวุฒิ หาญแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางกรรณิการ์ พรมภักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางสาวจีรวรรณ ฟั้นคุ้ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางขนิษฐา อาจฤทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-987