หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 


พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาล
081-9530653
 
 


จ่าสิบเอกสุระพงษ์ สนั่นเอื้อ
รองปลัดเทศบาล


นายสยาม บุญต่อ
รองปลัดเทศบาล
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 


นายสยาม บุญต่อ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน


นางสาวชลธิชา ยรรยงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวรุ่งระวี บำรุงรส
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


นางสาวนภาภรณ์ สัสดีแพง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสมปรารถนา หมวกงาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล


นายมนตรี โฉมเขียว
พนักงานขับรถยนต์


นางวีณา เมืองพระฝาง
คนงาน


นายบรรพรต หมีดง
คนงานประจำรถขยะ


นายรุ่ง อุ่นไพร
คนงานประจำรถขยะ


นายเดชา พุทธวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-388-987