หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

ดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มพูนทักษะภาษาต่างประเทศ

ปรับปรุงและพัฒนารายได้
 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

ก่อสร้างปรับปรุงสถานศึกษา สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน

ซ่อมแซม บำรุงรักษาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ
 

พัฒนา ส่งเสริมอาชีพ แก้ปัญหาการว่างงาน

พัฒนาสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปสินค้าและการตลาด

ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ และเศรษฐกิจพอเพียง
 


พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและให้มีมาตรฐาน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652