หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

สนับสนุนการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง

ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

ป้องกันและแก้ปัญหาโรคระบาด

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการต่างๆ

ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จัดระบบบำบัดน้ำเสียและหมอกควัน

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

ส่งเสริม สนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ป้องกันอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ
 


พัฒนาเส้นทางคมนาคมและจัดระเบียบเส้นทางคมนาคม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

ปรับปรุงดูแลและซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะ เกาะกลางถนนในเขตความรับผิดชอบ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการผังเมือง
 


พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง

ซ่อมแซม/ติดตั้งสัญญาณจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยงและพร้อมใช้งาน

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ทางเท้า ทางจักรยาน จุดพักรถ

ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร และเพื่ออุปโภคบริโภค
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652