หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นครไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
นครไทยชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

สนับสนุนการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง

ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

ป้องกันและแก้ปัญหาโรคระบาด

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการต่างๆ

ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จัดระบบบำบัดน้ำเสียและหมอกควัน

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

ส่งเสริม สนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ป้องกันอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ
 


พัฒนาเส้นทางคมนาคมและจัดระเบียบเส้นทางคมนาคม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

ปรับปรุงดูแลและซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะ เกาะกลางถนนในเขตความรับผิดชอบ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการผังเมือง
 


พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง

ซ่อมแซม/ติดตั้งสัญญาณจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยงและพร้อมใช้งาน

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ทางเท้า ทางจักรยาน จุดพักรถ

ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร และเพื่ออุปโภคบริโภค
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652