หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 

พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

สนับสนุนการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง

ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

ป้องกันและแก้ปัญหาโรคระบาด

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการต่างๆ

ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จัดระบบบำบัดน้ำเสียและหมอกควัน

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

ส่งเสริม สนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ป้องกันอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ
 


พัฒนาเส้นทางคมนาคมและจัดระเบียบเส้นทางคมนาคม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

ปรับปรุงดูแลและซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะ เกาะกลางถนนในเขตความรับผิดชอบ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการผังเมือง
 


พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง

ซ่อมแซม/ติดตั้งสัญญาณจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยงและพร้อมใช้งาน

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ทางเท้า ทางจักรยาน จุดพักรถ

ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร และเพื่ออุปโภคบริโภค
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player