หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล นครไทย
www.nakhonthai.go.th
Nakhonthai Subdistrict Municipality
เป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ ทต.นครไทย
คณะผู้บริหาร ทต. นครไทย
Board Of Nakhonthai Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP
พันจ่าโทสุนันท์ ทองหงำ
ปลัดเทศบาลตำบลนครไทย
ศาสนสถานในตำบลนครไทย
ศูนย์รวมใจของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไทย
พร้อมพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลนครไทย
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนครไทย ค่ะ
 
 
 
การบริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนครไทย ได้รับกระแสไฟฟ้าจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครไทย (แหล่งกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย) มีประชากรขอใช้ไฟฟ้าจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครไทย จำนวน 3,535 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,850 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 91.82
 
 

สำนักงานไปรษณีย์นครไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บริการรับ–ส่งจดหมาย พัสดุทางไปรษณีย์ ให้บริการทางด้านการเงิน รับฝาก และนำจ่ายธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน รหัสไปรษณีย์ 65120

โทรศัพท์ มีชุมสายโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่หมู่ 7 มีเลขหมายให้บริการทั้งหมด 1,536 เลขหมาย

วิทยุสื่อสารเทศบาลตำบลนครไทย มีหน่วยวิทยุสื่อสารประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความถี่ 162.550 นามเรียกขาน ศูนย์เทศา

อินเตอร์เน็ต เทศบาลตำบลนครไทย ใช้อินเตอร์เน็ตในระบบวงจรสื่อสัญญาณ หรือ Leased Line ใช้บริการจาก TOT เว็บไซต์ของเทศบาลฯ คือ www.nakhonthai.go.th (TOT : Web Hosting)
 
 
การประปาในเขตเทศบาลตำบลนครไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน

การประปาส่วนภูมิภาค จำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลนครไทย จำนวน 2,568 หลังคาเรือน

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง คือ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองลาน ,หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพาย และหมู่ที่ 10 บ้านด่าน
 
 

ธนาคาร จำนวน 5 แห่ง

สหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าต่าง ๆ จำนวน 149 แห่ง

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง

โรงสี จำนวน 14 โรง

ร้านอาหาร จำนวน 56 แห่ง

Guest House จำนวน 4 แห่ง
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลนครไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ 2 ประเภท คือ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว ตั้งอยู่ในบริเวณวัดกลาง ต้นจำปาขาว 700 ปี เป็นต้นไม้ประเภทไม้ดอก มีดอกสีขาวกลิ่นหอม เป็นต้นจำปาขาวที่มีลำต้นใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการตรวจพบ วัดเหนือหรือวัดหน้าพระธาตุ เป็นวัดเก่าสมัยสุโขทัย วัดนครไทยวราราม หรือวัดหัวร้อง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอนครไทย

แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่ เขาช้างล้วง อยู่ด้านทิศเหนือของเขตเทศบาล ครอบคลุมพื้นที่บริเวณหมู่ 2 หมู่
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-0652