ท่านมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านใดมากที่สุด
ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( 11 )
8.33%
ด้านสาธารณสุข ( 6 )
4.55%
ด้านการศึกษา ( 3 )
2.27%
ด้านการพัฒนาชุมชน ( 8 )
6.06%
ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( 96 )
72.73%
ด้านงานทะเบียนราษฎร ( 8 )
6.06%